Montáž kotolní
Časté otázky


Ako ušetriť náklady na vykurovanie?

Každý dnes vie, že ušetriť sa dá pomocou zateplenia a tým pádom znížením tepelných strát objektu, či už sa jedná o rodinný domček alebo iný objekt. To je samozrejme nesmierne dôležité. Druhou nemenej dôležitou stránkou, na ktorú sa však často zabúda je výber vhodného paliva a zariadení na vykurovanie.

Obrovskú úlohu tiež zohráva údržba vykurovacieho systému a jeho prípadná modernizácia. Každoročná prehliadka kotla a vyčistenie vrátane nastavenia spaľovania servisným technikom je podmienkou efektívnej prevádzky, zvlášť potom, ak sa jedná o kotol kondenzačný. Tieto úkony je potrebné vykonať v predstihu pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Ako vybrať správny kotol a vykurovací systém?

Pri inštalácii nového vykurovacieho systému si musí zákazník najprv vybrať typ paliva, ktoré je pre neho dostupné ako po stránke finančnej tak aj dosiahnuteľné v rámci danej lokality. Napr. zemný plyn nie je bohužiaľ vo všetkých oblastiach možno využiť. Všeobecne možno potom aj definovať tzv. komfortné paliva ako je zemný plyn alebo elektrina, ktorá potrebujú pri prevádzke len minimálne zásahy zo strany prevádzkovateľa a zariadenia, ktoré používajú tieto druhy palív pracujú automaticky na základe povelov regulátora. Za menej komfortné paliva sa potom považujú pevné palivo, u ktorých prevádzky je potreba obsluhu užívateľa pri prikladaní.

Výber kotla rieši zákazník väčšinou s projektantom vykurovania a následne s firmou, ktorá vykurovací systém realizuje. V dnešnej dobe sa potom väčšina užívateľov rozhoduje pri novostavbách práve pre tieto komfortné typy kúrenia, či už sajedná o plynový väčšinou potom kondenzačný kotol, alebo ak sa rozhodne pre vykurovanie elektrinou, volí buď menej nákladný elektrokotol, alebo nákladnejšie tepelné čerpadlo. Zvlášť potom u tzv. nízkoenergetických domov je alternatíva elektrokotla ako malého zdroja veľmi žiadaná. Odpadá tam totiž nutnosť drahé plynovej prípojky a komína. Na viac pri použití elektrokotla zákazník využíva maximálne znížené sadzby za elektrinu a dá sa povedať, že náklady pri použití teplovodného objektoch dodnes.

Čo je to kondenzačný kotol a aké má výhody?

Kondenzačný kotol je plynový kotol, ktorý pomocou tzv. kondenzačného výmenníka využíva laicky povedanéodpadové teplo zo spalín. V spalinách vznikajú horením plynu vodnej pary, ktoré z kotla bez tohto výmenníka odídu komínom. V kondenzačnom kotly sa spaliny v kondenzačnom výmenníku ochladzujú pomocou ochladenej vratnej vody z kúrenia, skondenzujú a odovzdajú časť tepelnej energie vykurovacej vode. Môžeme povedať, že sa táto vratná voda v kondenzačnom výmenníku vlastne predhrieva.

Tieto kotly majú tým pádom väčšiu účinnosť ako kotla bez kondenzácie. Podmienkou je však, aby bol vhodne navrhnutý vykurovací systém, pretože najväčšiu účinnosť majú tieto kotly pri teplotách vykurovacej vody na výstupe z kotla do 50 st. Celzia. Veľmi vhodný je tento typ kotlov pri použití s podlahovým kúrením, kde sa na ohrev vykurovacieho systému používa vykurovacia voda práve v týchto , pre kondenzačný kotol, vhodných teplotách.

Ako znížiť náklady na vykurovanie v starších domoch?

Ako sme už naznačil, jednak treba zateplením znížiť tepelné straty domu a udržiavať vykurovací systém a zdroj teplav takom stave , aby morálne nezastaral. Napr. plynové kotly po 12 a viac rokoch prevádzky sú už natoľko zastarané, že sa nedajú spotrebou a účinnosťou porovnať s novými modernými zdrojmi tepla, či už sa jedná o kondenzačné kotly alebo plynové kotly bez kondenzácie. Plynové kotly doznali digitalizáciou za posledných 15 rokov tak veľké zmeny, že dnes sa dá povedať, že sa jedná o úplne iné zariadenie. Kotly a regulácia sú dnes vyvíjané tak, aby mala tieto zariadeniačo najmenšie spotreby palív a tým aj náklady na prevádzku.

Ako sa v úsporách prejaví výmena starého kotla za nový?

Zo skúsenosti môžeme povedať, že len výmenou kotla doplnený o vhodný typ regulácie je možné dosiahnuť zníženie spotreby plynu o 20 - 30 %, takže návratnosť prostriedkov vložených do výmeny zdroja sa pohybuje od 3 do 5 rokov.

Treba však dávať pozor pri výbere vhodného typu kotla a nezabúdať aj na zefektívnenie ohrevu teplej vody. Náklady na jej ohrev sú totiž tiež nezanedbateľné. Výhodné je riešiť vykurovanie a ohrev vody komplexne, tzn. pomocou jedného zariadenia alebo v kombinácii so zásobníkom vykurovaním pomocou kotla.

Ale pozor nejedná sa o úspory ale aj o bezpečnosť. Bohužiaľ vo vykurovacej sezóne sa takmer každý týždeň dočítame o zbytočných tragédiách, kedy sa ľudia otrávia kysličníkom uhoľnatým. Tento plyn je nebezpečný preto, že nie je cítiť a používateľ nespozná, že je ním ohrozený. Príčinou môže byť zle nastavený starý kotol alebo nedostatočný prívod vzduchu ku kotlu a tiež samozrejme stav komína. Napríklad málokto vie, aká nebezpečná môže byť z tohto hľadiska výmena starých okien za nepriedušná plastové či drevené eurookná. Každý, kto takúto výmenu vykoná by si mal nechať zrevidovať kotol a hlavne situáciu výmeny vzduchu. Výnimkou sú tzv. turbo kotly, ktoré majú satie spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia.

Ako sa brániť proti oxidu uhoľnatému?

Je možné nainštalovať čidlo úniku oxidu uhoľnatého, ktorý signálom upozorní užívateľa, že tento problém nastal.Odporúčame jeho inštaláciu všade tam, kde je umiestnený kotol a my sa tam pohybujeme. Väčšinou sa jedná o kúpeľne, predsiene, kuchyne atď. Tento snímač si môže u nás zákazník objednať a sám nainštalovať alebo sa môže obrátiť na svojho servisného technika.

Čo znamená pojem kaskádová kotolňa? Aké má využitie?

Kaskádová kotolňa je spojenie viac malých kotlových jednotiek do jedného celku pre vykurovanie a prípravu teplej vody u väčších objektov ako sú bytové domy, hotely, nemocnice či priemyselné objekty. Jedná sa o inteligentný systém umožňujúci prispôsobenie výkonu kotolne v každom okamihu aktuálnemu stavu vykurovania a tepelných stratám budovy. To umožňuje moderná regulácia, ktorá pracuje na základe vonkajšej teploty snímanej tzv. vonkajším čidlom, ktoré je umiestnené na fasáde budovy. Cieľom je obmedziť prevádzkové náklady a straty, ktoré vznikajú zbytočným prekurovaním a cyklovaním zdroja tepla.

Inštaláciou také kotolne sa dá ušetriť opäť 30-40 % nákladov za teplo oproti centrálnemu zdroju či starým stacionárnym kotlom. Nezanedbateľnou výhodou je aj malý priestor, na ktorom je kotolne inštalovaná, jedná sa rádovo o metre štvorcové. Aj umiestnenie kotolne v objekte je variabilný. Kotolňa môže byť umiestnená v suteréne budovy, ak je v budove komín popr. keď je možné viesť odťah spalín po fasáde. Môže byť aj v podstrešným priestoru pri použití tzv. turbo kotlov.

Ako využívať solárne systémy pri vykurovaní?

Hovoríme o tzv. solárne termických kolektoroch, ktoré sa používajú na ohrev vykurovacieho média. Nehovoríme o fotovoltaických článkoch, ktoré sa používajú na výrobu elektrickej energie. Solárne termické kolektory alebo tiež solárne panely umožňujú prenos tepla získaného zo slnečného žiarenia pomocou média cez nejaký výmenník alebo bojler, ktorý je k tomu prispôsobený. Tieto systémy sa používajú na ohrev teplej vody, alebo ohrev teplej vody v kombinácii s prikurovaním vykurovacieho systému, ktoré sa používa v prechodných obdobiach. Častejšie z hľadiska praktického využitia a návratnosti vložených prostriedkov je variant iba s ohrevom vody. Tento systém nám umožňuje sezónne tzn. od apríla do septembra takmer pokryť spotrebu teplej vody . Pre tento systém sa používajú tzv. doskové kolektory umiestnené na streche objektu so sklonom strechy 35 - 45 st. V ideálnom prípade orientované smerom k juhu. Ak je sklon alebo orientácia strechy iná, zväčšuje sa plocha kolektorov. Kolektory sa samozrejme dajú zapojiť aj do systému vykurovania. V tomto prípade sa systém pripojí cez akumulačnú nádrž, do ktorej je možné pripojiť aj iné teplovodné systémy.

Ako veľké úspory mi môže priniesť solárny systém?

Záleží na veľkosti objektu a množstvo akumulovanej teplej vody. Platí, že čím väčší objekt, tým je aj rýchlejšia návratnosť. Vykurovací systém vhodne doplnený o solárny ohrev vody, môže priniesť úsporu až 50% nákladov na ohrev vody. Bez dotácií sa návratnosť pohybuje v horizonte 8 a viac rokov. Samozrejme záleží na množstve spotrebovanej vody. Rýchlejšie návratnosť je u väčších objektov, ako sú bytové domy, hotely, penzióny, nemocnice atď.